Zasady rozliczeń

Zasady rozliczania usług prawnych

Kancelaria nie świadczy usług bez pobierania opłaty wstępnej. Zleceniodawcy pokrywają we własnym zakresie koszty sądowe oraz zwracają adwokatowi uzasadnione wydatki w szczególności związane z dojazdami do miejsc oddalonych od siedziby kancelarii.

 

Zasadą jest pobieranie całego wynagrodzenia z góry przy czym istnieje możliwość rozłożenia należności na raty. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest również uzależnienie ostatecznej wysokości honorarium od wyniku sprawy. W takiej sytuacji kancelaria najpierw przyjmuje zaliczkę. Pozostała część wynagrodzenia płatna jest zwykle po zakończeniu sprawy i poza zwrotem kosztów zastępstwa procesowego zasądzonym od strony przeciwnej obejmuje również premię za sukces.

Proponujemy dwa podstawowe systemy rozliczeń: System wynagrodzenia ryczałtowego płatnego zwykle w odstępach miesięcznych na podstawie wystawianych faktur VAT.

System godzinowy polegający na ustaleniu stawki za godzinę pracy adwokata. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest w takim wypadku od czasu pracy poświęconego na wykonanie usługi. System ten jest stosowany przede wszystkim wtedy, gdy trudno z góry przewidzieć nakład pracy potrzebny dla wykonania zlecenia.

Porady prawne płatne w dniu ich udzielenia ryczałtowo. Wysokość ryczałtu zależy od poświęconego czasu pracy oraz stopnia skomplikowania przedstawionej adwokatowi sprawy.

Honorarium za przygotowanie projektów pism, umów oraz pisemnych opinii prawnych jest zwykle ustalane z góry ryczałtowo, jednak może być uzależnione od poświęconego czasu pracy przy ustaleniu stawki godzinowej.

Honorarium za udział w negocjacjach, analizy prawne na podstawie akt itp. zależy zwykle od poświęconego czasu pracy przy uzgodnieniu stawki godzinowej.